Czym są ubezpieczenia społeczne?

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne mają na celu zapewnienie ochrony osobom ubezpieczonym, a także członkom ich rodzin. Świadczenia zapewniają środki utrzymania w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy.

Rodzaje ubezpieczeń społecznych:

– ubezpieczenie emerytalne,
– ubezpieczenie rentowe,
– ubezpieczenie chorobowe,
– ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenie emerytalne wchodzące w skład ubezpieczenia społecznego, dotyczy niezdolności do pracy z powodu wieku. Opłacanie składki, zapewnia osobie ubezpieczonej dochód, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego i zaprzestania pracy zawodowej.

Ubezpieczenie to może być obowiązkowe, jak również dobrowolne. Obowiązek uiszczania składki z tego tytułu dotyczy osób fizycznych, które należą do niżej wymienionej grupy społecznej :

– osoby wykonujące pracę nakładczą,
– pracownicy z wyłączeniem prokuratorów,
– osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej,
– duchowni,
– posłowie i senatorzy,
– żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę,
– osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, lub otrzymujące stypendium w wyniku szkoleń i stażu,
– osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego mogą przystąpić członkowie rodzin pracowników skierowanych na placówki dyplomatyczne, osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny, studenci, doktoranci, a także obywatele polscy wykonujący pracę poza granicami państwa.

Ubezpieczenie rentowe uprawnia do otrzymania świadczenie w przypadku całkowitej niezdolności do pracy. Tak jak w przypadku ubezpieczenia emerytalnego jest ono obowiązkowe dla pewnych grup społecznych oraz dobrowolne, w przypadku samodzielnej decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.
W sytuacji, kiedy opłacone zostają składki na ubezpieczenie rentowe, osoby i członkowie ich rodzin otrzymują świadczenia pieniężne. Zakres obejmuje zarówno całkowitą niezdolność do pracy, jak i śmierć żywiciela rodziny.

Ubezpieczenie chorobowe polega na ochronie finansowej osoby ubezpieczonej, w sytuacji niezdolności do pracy w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe i dobrowolne. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę i prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, zobligowana jest do uiszczania składki. Członkowie rodzin i pozostałe grupy społeczne mogą przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnie.

Jakie świadczenie przysługują osobie opłacającej składkę chorobową?

Wypłata środków może nastąpić w formie zasiłku chorobowego oraz wyrównawczego, jako świadczenie rehabilitacyjne, a także zasiłek macierzyński i opiekuńczy.
Wysokość zasiłku chorobowego zależy od przyczyny wystąpienia niezdolności do pracy i wynosi:
– 70% wymiaru podstawy za czas pobytu w szpitalu,
– 80% wymiaru podstawy w przypadku większości chorób,
– 100 % wymiaru podstawy w wyniku ciąży, wypadku w pracy, a także
przy wystąpieniu choroby zawodowej.

Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe i stanowi zabezpieczenie finansowe ubezpieczonego w razie nieszczęśliwych wypadków, których bezpośrednią konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu.
Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy lub zapadł na chorobę zawodową, przysługuje pełny wymiar świadczenia z tytułu odprowadzanych składek. Prawo do zasiłku przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Warto wiedzieć, że zasiłek wypadkowy wypłacany jest także osobom, które nie przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Na ubezpieczenie wypadkowe mogą liczyć osoby opłacające składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *