Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenia transportu są skierowane do przedsiębiorców, których działalność oparta jest na transporcie różnych produktów. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, w skład tych ubezpieczeń wchodzi zabezpieczenie przewożonego transportu, ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz OC spedytora.

Ubezpieczenie przewożonego mienia

Przy organizacji transportu najważniejsze staje się ubezpieczenie przewożonych produktów od różnych ryzyk. Ubezpieczenie mienia, bo tak fachowo nazywa się to ubezpieczenie, może chronić od wszelkich ryzyk za wyjątkiem ryzyk ujętych w wykluczeniach umowy ubezpieczenia, jak i od wyszczególnionych ryzyk. Wybrane ryzyka ujęte są w zakresie podstawowym i będą chronić przewożone mienie w przypadku, gdy przewożący je środek transportu ulegnie wypadkowi oraz przy działaniu różnych wybranych zjawisk, np. w następstwie pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, huraganu, nawalnego deszczu, gradu czy lawiny.

Ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora

Kolejnymi ubezpieczeniami, które zalicza się do ubezpieczeń transportowych, są ubezpieczenia OC, głównie przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. To ubezpieczenie przenosi na ubezpieczyciela koszty finansowe, związane z koniecznością podjęcia ochrony prawnej i sądowej w przypadku uszkodzenia mienia. Równie ważne jest przejęcie odpowiedzialności finansowej w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia przesyłki, przy czym ten zakres ubezpieczenia może być ograniczony terytorialnie. Jeśli przewoźnik poniósł koszty, aby zmniejszyć rozmiary danego zdarzenia i w ten sposób minimalizować straty, również takie działania są przejmowane przez ubezpieczyciela. Ochrona jest rozszerzona na produkty żywnościowe, które mogą ulec zepsuciu, ale i na sprzęt elektroniczny, alkohol czy tytoń, a więc produkty, które mogą ulec uszkodzeniu w czasie transportu. Natomiast spedytor co do zasady na podstawie ubezpieczenia OC jest chroniony przed roszczeniami z tytułu nienależytego wykonania umowy spedycyjnej, co mogło doprowadzić do powstania szkód majątkowych. Ubezpieczenie spedytora może być rozszerzone m.in. o wszelkie czynności związane ze spedycją towarów, w tym o konieczność ich składowania do 30 dni, pakowania i przepakowywania, kontrolowaniem stanu przesyłek czy kosztami poniesionymi w związku ze spedycją celną. Ubezpieczyciel może tu zaliczać także inne koszty, zwyczajowo uznawane za konieczne do poniesienia przez spedytora.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *