Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomości wchodzą w skład ubezpieczeń majątkowych i co do zasady są ubezpieczeniami dobrowolnymi. W przypadku kredytu hipotecznego ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości jest jedną z form zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczeniem można objąć zarówno dom, jak i mieszkanie, niektórzy ubezpieczyciele pozwalają na ubezpieczenie garażu czy innych nieruchomości o charakterze niemieszkalnym. Coraz częściej wraz z samą nieruchomością ubezpiecza się również jej wyposażenie, a więc meble, sprzęt czy cenne przedmioty.

Przed czym chroni ubezpieczenie nieruchomości?
W podstawowym zakresie ubezpieczenie nieruchomości chroni nieruchomość przed zalaniem, pożarem, ale również przed włamaniem i jego skutkami. Zalanie i pożar, do których często bywają dodawane inne kataklizmy, jak huragany czy nawałnice, a więc zdarzenia nagłe o dość niespodziewanym przebiegu, wchodzą w zakres podstawowej ochrony ubezpieczeniowej. Nieruchomość może być chroniona nie tylko wtedy, gdy jest zamieszkana. W wielu przypadkach ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie nieruchomości na etapie jej budowania. Ochrona przed katastrofą budowlaną gwarantuje mieszkanie zastępcze na czas usuwania skutków katastrofy.

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenia nieruchomości mogą być także tworzone jedynie z myślą o domach mieszkalnych, przy czym ochrona ubezpieczeniowa może obejmować taką nieruchomość na etapie jej budowania, jak i po oddaniu nieruchomości. W tym przypadku bardzo często ubezpieczyciele przedłużają ochronę na wybudowany dom. Takie ubezpieczenie może także chronić narzędzia i maszyny budowlane, jakie wykorzystuje się w czasie budowy. Natomiast przy nieruchomościach już wybudowanych ochrona ubezpieczeniowa może obejmować także ogrodzenie nieruchomości czy niektóre dodatkowe pomieszczenia, jak piwnice, garaże czy poddasza.

Ubezpieczenie wyposażenia

W ramach ubezpieczenia nieruchomości bardzo często chroni się także różne elementy wyposażenia wnętrza. Najczęściej ubezpieczającym dom czy mieszkanie zależy na ochronie sprzętu czy mebli. Ochrona może działać także w przypadku włamania czy kradzieży rabunkowej. Ten zakres ochrony bywa często wybierany jedynie na czas nieobecności, spowodowanej np. wyjazdem całej rodziny. Ubezpieczana nieruchomość może być także chroniona przed skutkami działań wandalizmu czy przed konsekwencjami tak zwanego rażącego niedbalstwa, spowodowanego m.in. przez włączone żelazko.

Przegląd obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Nałożenie odpowiedzialności za stan obiektu na jego właściciela lub zarządcę oznacza, że jest ona powiązana z podejmowaniem czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego, a nie z prawem własności.
Natomiast zgodnie z art. 61 pkt 2 właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, jego właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kontroli osoby do tego uprawnione.

Przegląd obiektów budowlanych https://www.batiplus.pl/przeglad-obiektow-budowlanych/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *