Recent Posts

Ubezpieczenie smartfona – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie smartfona – co warto wiedzieć?

Telefon komórkowy jest nieodłącznym elementem w dzisiejszym funkcjonowaniu. Za jego pomocą kontaktujemy się ze światem, robimy zdjęcia, zdalnie pracujemy i dokonujemy płatności online. Każdego dnia coraz większa liczba osób korzysta z możliwości dostępnych poprzez telefony komórkowe. Stały się urządzeniem zapewniającym nam rozrywkę, dostęp do poczty 

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne mają na celu zapewnienie ochrony osobom ubezpieczonym, a także członkom ich rodzin. Świadczenia zapewniają środki utrzymania w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. Rodzaje ubezpieczeń społecznych: – ubezpieczenie emerytalne, – ubezpieczenie rentowe, – ubezpieczenie chorobowe, – ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczenie emerytalne wchodzące w 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę produktów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, potocznie zwane ubezpieczeniem OC.

Polisa OC kojarzy nam się zazwyczaj z ubezpieczeniem komunikacyjnym, jednakże w pakiecie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, znajdziemy również dotyczące wykonywanego zawodu i innych poziomów codziennego życia.

W strefie ubezpieczeń wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje polis OC:

– OC komunikacyjne
– OC zawodowe
– OC w życiu prywatnym
– OC działalności

Poniżej omówimy każdy rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Najbardziej znanym i powszechnie dostępnym dla każdego jest OC komunikacyjne. To obowiązkowa polisa dla wszystkich posiadaczy środka motoryzacji. Dotyczy szkód, które są związane z autem, jego usterkami, wypadkiem, czy holowaniem. Pokrywa przede wszystkim szkody osób, które biorą udział w wypadku. Ubezpieczenie zawierane jest na okres pełnego roku, może być wykupione w całości lub rozłożone w ratach. Jest to niezbędny dokument umożliwiający poruszanie się w ruchu drogowym.

Ubezpieczenie zawodowe dotyczy stosunku osoby ubezpieczonej do osób trzecich. Chroni ubezpieczonego w przypadku szkody, która powstała w skutek faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych oraz powiązane z charakterem wykonywanej pracy. Dotyczy zawodów medycznych, prawniczych,a także wszystkich osób, które świadczą usługi w różnym zakresie.

Polisa OC w życiu prywatnym nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie ważna w życiu każdego z nas. Przydaje się przede wszystkim w przypadku, kiedy nieumyślnie zostanie wyrządzona szkoda. Zalanie sąsiada, stłuczenie wartościowego przedmiotu w sklepie, potrącenie pieszego na rowerze, czy szkody wyrządzone przez czworonoga mogą przytrafić się każdemu. Wszystkie te i podobne zdarzenia zabezpiecza ubezpieczenie OC, która chroni przed finansowymi roszczeniami osób trzecich. Zapewnia pokrycie szkód zaistniałych w wyniku nieumyślnego działania, gdy wyrządzona szkoda dotyczy osoby lub rzeczy.
Z pewnością posiadanie takiej polisy pozwala na spokojniejszy sen i unikniecie przykrych konsekwencji finansowych przy niespodziewanych „wypadkach”.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności, dotyczy ochrony ubezpieczonego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia. Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje niemalże każdy aspekt prowadzenia własnej działalności. Chroni przedsiębiorcę w przypadku, kiedy szkody powstały na skutek wypadku, nieumyślnego działania, ale tez rażącego niedbalstwa. Pokrywa koszty rzeczoznawców i biegłych sądowych, kiedy wymaga tego sytuacja. Zabezpiecza ubezpieczonego przed wszelkimi kosztami, które powstały w wyniku sprawy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności nie jest obowiązkowe dla każdej firmy. Warto jednakowoż mieć na uwadze, że w przypadku roszczeń ze strony poszkodowanej, posiadanie tego rodzaju nieobowiązkowej polisy jest korzystnym rozwiązaniem.

Jak przy każdym zawieranym ubezpieczeniu, warto przejrzeć ofertę kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Wybór powinien być dostosowany zarówno do naszych potrzeb, jak i możliwości finansowych.

Ubezpieczenia OC nie dotyczą tylko ochrony komunikacyjnej, sprawdzają się także w życiu i ochronie zawodowej. Nie wszystkie też są obowiązkowe, choć warto zaznaczyć fakt, iż w przypadku nieumyślnie wyrządzonej szkody, posiadanie takiej polisy może okazać się kluczowe dla naszego portfela.

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie, jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, co przede wszystkim skutkuje większym poczuciem bezpieczeństwa. Gwałtowny wzrost tempa życia, odpowiedzialność za rodzinę powoduje, że często stajemy przed decyzją, jak zabezpieczyć najbliższych w przypadku śmierci? Wykupienie polisy na życie zapewnia nam komfort psychiczny, 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne można podzielić na dwie kategorie: ubezpieczenia obowiązkowe, jakim jest ubezpieczenie OC, oraz ubezpieczenia dobrowolne, czyli ubezpieczenie AC oraz NNW. OC i AC są ubezpieczeniami związanymi z samym pojazdem, natomiast ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem, które chroni kierującego ubezpieczonym pojazdem oraz jego pasażerów przed 

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży wchodzą w skład ubezpieczeń turystycznych i podobnie jak one mogą być wykorzystane w czasie podróży na terenie Polski oraz poza jej granicami. Składka za takie ubezpieczenie zależy od zakresu ubezpieczenia, ale również od miejsca wyjazdu, czyli od kraju, w którym będzie się odbywać podróż. Co do zasady ubezpieczenia podroży są ubezpieczeniami indywidualnymi, a ich zakres czasowy jest zbieżny z czasem trwania podróży.

Podstawowy zakres ochrony ubezpieczeń podróżnych

Najczęściej ubezpieczenie podróżne chroni ubezpieczonego oraz jego rodzinę przed finansowymi konsekwencjami uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci lub trwałej niezdolności do pracy, do których doszło w czasie ubezpieczonej podróży. Jeśli w czasie podróży ubezpieczony zachoruje lub też ulegnie wypadkowi, wówczas polisa gwarantuje mu bezpłatne leczenie w placówkach publicznych i prywatnych, przy czym maksymalna wysokość takiego świadczenia jest ograniczona zapisami umowy ubezpieczenia. W niektórych przypadkach ubezpieczony sam ponosi niektóre koszty, jednak może liczyć na ich zwrot. Niektórzy ubezpieczyciele mogą również wskazywać placówki medyczne, w których ubezpieczony może podjąć leczenie.

Nie tylko zdrowie

Równie ważnym czynnikiem w czasie podróży jest wszystko to, co się z podróżowaniem łączy. Polisa może zapewniać świadczenie finansowe jeśli w czasie podróży bagaż ubezpieczonego zaginie lub zostanie uszkodzony. Jeśli w czasie podróży ubezpieczony będzie uprawiać sport, również jego ekwipunek sportowy jest ubezpieczony na czas podróży. Niektórzy ubezpieczyciele decydują się na dodatkowe polisy, w których np. ubezpiecza się nieruchomość ubezpieczonego na czas wyjazdu. Nie wszystkie podróże są organizowane z powodów turystycznych. Dlatego ubezpieczenie podróży coraz częściej obejmuje także podróże służbowe. Ich zakres będzie się nieco różnił od klasycznej polisy turystycznej. Polisa podróżna do pracy obejmuje szereg ubezpieczeń typu assistance, w tym m.in. pomoc prawną czy assistance pozwalający na przeorganizowanie podróży w przypadku zajścia niezaplanowanych zdarzeń.

Ubezpieczenie podróży można poszerzyć o polisy chroniące na wypadek zaostrzenia objawów przewlekłej choroby czy tez na wypadek urazów, do jakich może dojść w przypadku amatorskiego uprawiania sportu. Taka polisa może również gwarantować zwrot kosztów odwołanej podróży.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenia nieruchomości wchodzą w skład ubezpieczeń majątkowych i co do zasady są ubezpieczeniami dobrowolnymi. W przypadku kredytu hipotecznego ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości jest jedną z form zabezpieczenia kredytu. Ubezpieczeniem można objąć zarówno dom, jak i mieszkanie, niektórzy ubezpieczyciele pozwalają na ubezpieczenie garażu czy innych nieruchomości o 

Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn

Ubezpieczenie maszyn to ubezpieczenie, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy. Umową ubezpieczenia objęty jest wówczas wykorzystywany park maszynowy, głównie urządzenia precyzyjne oraz maszyny leasingowane, które w ten sposób są dodatkowo zabezpieczane na wypadek zajścia różnych zdarzeń. Ubezpieczenie all risk Ubezpieczenia maszyn co do zasady są ubezpieczeniami 

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenia transportu są skierowane do przedsiębiorców, których działalność oparta jest na transporcie różnych produktów. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, w skład tych ubezpieczeń wchodzi zabezpieczenie przewożonego transportu, ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz OC spedytora.

Ubezpieczenie przewożonego mienia

Przy organizacji transportu najważniejsze staje się ubezpieczenie przewożonych produktów od różnych ryzyk. Ubezpieczenie mienia, bo tak fachowo nazywa się to ubezpieczenie, może chronić od wszelkich ryzyk za wyjątkiem ryzyk ujętych w wykluczeniach umowy ubezpieczenia, jak i od wyszczególnionych ryzyk. Wybrane ryzyka ujęte są w zakresie podstawowym i będą chronić przewożone mienie w przypadku, gdy przewożący je środek transportu ulegnie wypadkowi oraz przy działaniu różnych wybranych zjawisk, np. w następstwie pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, huraganu, nawalnego deszczu, gradu czy lawiny.

Ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora

Kolejnymi ubezpieczeniami, które zalicza się do ubezpieczeń transportowych, są ubezpieczenia OC, głównie przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. To ubezpieczenie przenosi na ubezpieczyciela koszty finansowe, związane z koniecznością podjęcia ochrony prawnej i sądowej w przypadku uszkodzenia mienia. Równie ważne jest przejęcie odpowiedzialności finansowej w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia przesyłki, przy czym ten zakres ubezpieczenia może być ograniczony terytorialnie. Jeśli przewoźnik poniósł koszty, aby zmniejszyć rozmiary danego zdarzenia i w ten sposób minimalizować straty, również takie działania są przejmowane przez ubezpieczyciela. Ochrona jest rozszerzona na produkty żywnościowe, które mogą ulec zepsuciu, ale i na sprzęt elektroniczny, alkohol czy tytoń, a więc produkty, które mogą ulec uszkodzeniu w czasie transportu. Natomiast spedytor co do zasady na podstawie ubezpieczenia OC jest chroniony przed roszczeniami z tytułu nienależytego wykonania umowy spedycyjnej, co mogło doprowadzić do powstania szkód majątkowych. Ubezpieczenie spedytora może być rozszerzone m.in. o wszelkie czynności związane ze spedycją towarów, w tym o konieczność ich składowania do 30 dni, pakowania i przepakowywania, kontrolowaniem stanu przesyłek czy kosztami poniesionymi w związku ze spedycją celną. Ubezpieczyciel może tu zaliczać także inne koszty, zwyczajowo uznawane za konieczne do poniesienia przez spedytora.

Czym są ubezpieczenia turystyczne

Czym są ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne kojarzone są najczęściej z wyjazdami w czasie wakacji. Bardzo często same biura podróży, które organizują wyjazdy, wykupują w imieniu swoich klientów polisy grupowe i oferują je w pakiecie wyjazdowym. Warto jednak się przyjrzeć, jaki zakres ubezpieczenia oferują polisy turystyczne. Czym są ubezpieczenia turystyczne?