Recent Posts

Czy warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie?

Czy warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie?

Choć dla wielu to pytanie brzmi co najmniej zaskakująco, wcale nie jest bezpodstawne, bo przypadki nieubezpieczenia posiadanej nieruchomości nie są niestety rzadkością. Pozorna oszczędność, podyktowana często wątpliwymi w swej formie wymówkami (spokojna okolica, gdzie nie ma włamań, brak czynników mogących wywołać innego rodzaju zagrożenia), później skutkuje […]

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Ubezpieczenie majątkowe mieszkania i domu jest jedną z polis oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Chroni i zabezpiecza mienie osoby ubezpieczonej przy różnego rodzaju przykrych konsekwencjach. Dom, na który pracujemy i odkładamy wiele lat jest naszym największym kapitałem. Ochraniając go, dzięki polisie mieszkaniowej zyskujemy spokój i bezpieczeństwo. […]

Zabezpieczenie w przypadku utraty zdrowia

Zabezpieczenie w przypadku utraty zdrowia

Dzisiaj, kiedy nakłady na opiekę medyczną nie pokrywają wszystkich kosztów leczenia, warto pomyśleć o wykupieniu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych, stanowiących uzupełnienie świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ubezpieczenia te w wielu przypadkach umożliwiają korzystanie z prywatnej opieki medycznej, co ma duże znaczenie w przypadku prowadzonej diagnostyki specjalistycznej.

Na rynku towarzystw ubezpieczeniowych istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń zdrowotnych. Dotyczyć mogą leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego oraz lekowego.

Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne są coraz bardziej popularne i częściej zawierane. Dzieje się tak ze względu na niepełną refundację kosztów leczenia, a także poprzez długie kolejki oczekiwania do lekarzy specjalistów. Coraz częściej decydujemy się na zakup polisy, która umożliwia szybsze działanie w przypadku wysokospecjalistycznej diagnostyki, czy zapewnieniu pełnej opieki medycznej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia, zakres dostępności do jakości usług związany jest z rozszerzeniem polisy. Od podstawowej opieki, aż do kompleksowej obsługi osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie może być zakupione indywidualnie, jak i dla całej rodziny. Zdarza się też, że pracodawca w ramach prowadzenia działalności decyduje się na zawarcie tego typu ubezpieczenia dla swoich pracowników. Mówimy wtedy o ubezpieczeniu grupowym. Zapewnia to osobie zatrudnionej wyższy poziom jakości usług medycznych w przypadku choroby.

Dlaczego warto zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Przede wszystkim mamy pewność, ze skróci ono czas oczekiwania na wizytę do specjalisty. Bez konieczności kilkumiesięcznego oczekiwania, w ramach ubezpieczenia możemy skorzystać z prywatnej porady lekarskiej. Tym samym możemy dużo szybciej rozpocząć proces leczenia i ewentualnej rehabilitacji przywracającej naszą sprawność fizyczną.

Kolejnym ważnym aspektem jest szerszy zakres świadczonych usług, a także ich wysoka jakość. Ubezpieczenie pozwala na konsultacje u wysokiej klasy specjalistów, daje możliwość diagnostyki bez bariery finansowej. Umożliwia dotarcie do najnowszych technologii, dzięki którym przeprowadzane są dodatkowe badania. Dzięki ubezpieczeniu korzystamy z nowoczesnego sprzętu medycznego.

W przypadku, kiedy obejmuje nas leczenie szpitalne, dostępność w tym wymiarze także jest większa. Ubezpieczenia szpitalne pozwala na zwiększenie jakości usług pozamedycznych. Należą do nich na przykład osobne pokoje, inny rodzaj posiłków, a także możliwość wyboru lekarzy prowadzących.

Warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym w czasie zbliżającego się wyjazdu. Pokrycie kosztów leczenia, czy pobytu w szpitalu wiąże się z wysokimi kosztami. Niejednokrotnie polisa umożliwiła skorzystanie z usług medycznych poza granicami państwa.

Wielokrotnie zawarcie takiego ubezpieczenia zabezpieczyło przed przykrymi konsekwencjami, które niesie ze sobą nieszczęśliwe zdarzenie zdrowotne podczas wakacji, czy służbowego wyjazdu.

Ubezpieczenia zdrowotne różnią się oferta i dostępnością. Przed zawarciem ich, konieczne jest zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia, a także sprawdzić dostępną na rynku ofertę w tym zakresie. Należy pamiętać o czasie karencji, a także wyłączeniach z polisy. Rozważyć, czy zawrzeć ja indywidualnie, czy rodzinnie, chroniąc tym samym bliskich i zapewniając im pełną, profesjonalną opiekę medyczną.

Czy warto dodatkowo ubezpieczyć samochód?

Czy warto dodatkowo ubezpieczyć samochód?

Ubezpieczenie OC samochodu, to obowiązek każdego posiadacza pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego. Decyzja o zakupie dodatkowych ubezpieczeń, gwarantuje większą ochronę kierowcy i jego pojazdu. Ubezpieczenia Autocasco, co to jest i czego dotyczy? Jest to najczęściej wybierane dodatkowe ubezpieczenie samochodu. Sprawdza się zarówno w przypadku kradzieży […]

Ubezpieczenie smartfona – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie smartfona – co warto wiedzieć?

Telefon komórkowy jest nieodłącznym elementem w dzisiejszym funkcjonowaniu. Za jego pomocą kontaktujemy się ze światem, robimy zdjęcia, zdalnie pracujemy i dokonujemy płatności online. Każdego dnia coraz większa liczba osób korzysta z możliwości dostępnych poprzez telefony komórkowe. Stały się urządzeniem zapewniającym nam rozrywkę, dostęp do poczty […]

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Czym są ubezpieczenia społeczne?

Ubezpieczenia społeczne mają na celu zapewnienie ochrony osobom ubezpieczonym, a także członkom ich rodzin. Świadczenia zapewniają środki utrzymania w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy.

Rodzaje ubezpieczeń społecznych:

– ubezpieczenie emerytalne,
– ubezpieczenie rentowe,
– ubezpieczenie chorobowe,
– ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenie emerytalne wchodzące w skład ubezpieczenia społecznego, dotyczy niezdolności do pracy z powodu wieku. Opłacanie składki, zapewnia osobie ubezpieczonej dochód, w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego i zaprzestania pracy zawodowej.

Ubezpieczenie to może być obowiązkowe, jak również dobrowolne. Obowiązek uiszczania składki z tego tytułu dotyczy osób fizycznych, które należą do niżej wymienionej grupy społecznej :

– osoby wykonujące pracę nakładczą,
– pracownicy z wyłączeniem prokuratorów,
– osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej,
– duchowni,
– posłowie i senatorzy,
– żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę,
– osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, lub otrzymujące stypendium w wyniku szkoleń i stażu,
– osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego mogą przystąpić członkowie rodzin pracowników skierowanych na placówki dyplomatyczne, osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny, studenci, doktoranci, a także obywatele polscy wykonujący pracę poza granicami państwa.

Ubezpieczenie rentowe uprawnia do otrzymania świadczenie w przypadku całkowitej niezdolności do pracy. Tak jak w przypadku ubezpieczenia emerytalnego jest ono obowiązkowe dla pewnych grup społecznych oraz dobrowolne, w przypadku samodzielnej decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.
W sytuacji, kiedy opłacone zostają składki na ubezpieczenie rentowe, osoby i członkowie ich rodzin otrzymują świadczenia pieniężne. Zakres obejmuje zarówno całkowitą niezdolność do pracy, jak i śmierć żywiciela rodziny.

Ubezpieczenie chorobowe polega na ochronie finansowej osoby ubezpieczonej, w sytuacji niezdolności do pracy w razie choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe i dobrowolne. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę i prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, zobligowana jest do uiszczania składki. Członkowie rodzin i pozostałe grupy społeczne mogą przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnie.

Jakie świadczenie przysługują osobie opłacającej składkę chorobową?

Wypłata środków może nastąpić w formie zasiłku chorobowego oraz wyrównawczego, jako świadczenie rehabilitacyjne, a także zasiłek macierzyński i opiekuńczy.
Wysokość zasiłku chorobowego zależy od przyczyny wystąpienia niezdolności do pracy i wynosi:
– 70% wymiaru podstawy za czas pobytu w szpitalu,
– 80% wymiaru podstawy w przypadku większości chorób,
– 100 % wymiaru podstawy w wyniku ciąży, wypadku w pracy, a także
przy wystąpieniu choroby zawodowej.

Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe i stanowi zabezpieczenie finansowe ubezpieczonego w razie nieszczęśliwych wypadków, których bezpośrednią konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu.
Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy lub zapadł na chorobę zawodową, przysługuje pełny wymiar świadczenia z tytułu odprowadzanych składek. Prawo do zasiłku przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Warto wiedzieć, że zasiłek wypadkowy wypłacany jest także osobom, które nie przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Na ubezpieczenie wypadkowe mogą liczyć osoby opłacające składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę produktów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, potocznie zwane ubezpieczeniem OC. Polisa OC kojarzy nam się zazwyczaj z ubezpieczeniem komunikacyjnym, jednakże w pakiecie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, znajdziemy również dotyczące wykonywanego zawodu i innych poziomów codziennego życia. W strefie ubezpieczeń wyróżnia się cztery podstawowe […]

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Ubezpieczenie na życie – ważna i potrzebna polisa

Podstawowym celem ubezpieczenia na życie, jest zapewnienie ochrony finansowej osobom bliskim, co przede wszystkim skutkuje większym poczuciem bezpieczeństwa. Gwałtowny wzrost tempa życia, odpowiedzialność za rodzinę powoduje, że często stajemy przed decyzją, jak zabezpieczyć najbliższych w przypadku śmierci? Wykupienie polisy na życie zapewnia nam komfort psychiczny, […]

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne można podzielić na dwie kategorie: ubezpieczenia obowiązkowe, jakim jest ubezpieczenie OC, oraz ubezpieczenia dobrowolne, czyli ubezpieczenie AC oraz NNW. OC i AC są ubezpieczeniami związanymi z samym pojazdem, natomiast ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem, które chroni kierującego ubezpieczonym pojazdem oraz jego pasażerów przed skutkami wypadków i innych zdarzeń z udziałem ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenia OC i AC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem, jakim powinien być objęty każdy pojazd poruszający się po polskich ulicach. Ubezpieczenie przenosi na ubezpieczyciela wszelkie koszty, związane z uszkodzeniem innych pojazdów w czasie wypadku, jaki spowoduje kierujący ubezpieczonym pojazdem. Ochrona ubezpieczeniowa działa także wtedy, gdy inni uczestnicy kolizji czy wypadku doznali uszczerbku na zdrowiu. Wówczas koszt rehabilitacji czy wypłaty świadczenia w przypadku śmierci ofiary wypadku ponosi ubezpieczyciel. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a za jego brak właściciel pojazdu może zostać ukarany mandatem oraz karą finansową. Natomiast ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które można wykupić z myślą o ochronie pojazdu. AC działa wtedy, gdy wypadek czy stłuczka były spowodowane przez sprawców, których nie udało się odnaleźć. AC również bywa pomocne, gdy to kierujący ubezpieczonym pojazdem spowodował wypadek, a jego pojazd wymaga naprawy. Jednak spowodowanie wypadku w danym roku przekłada się na wysokość składki za ubezpieczenie OC i AC. Sami ubezpieczyciele premiują kierowców za bezszkodową jazdę.

Ubezpieczenie NNW

Zarówno OC, jak i AC chronią głównie pojazdy, będące uczestnikami kolizji czy wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa może być poszerzona o wypłatę świadczeń finansowych oraz sfinansowanie leczenia kierowcy oraz pasażerów w przypadku, gdy w czasie zdarzenia znajdowali się oni w pojeździe i doznali obrażeń. Ubezpieczenie NNW jest również ubezpieczeniem dobrowolnym, jednak jest sprzedawane razem z ubezpieczeniem OC.

Kiedy ochrona nie działa?

Ubezpieczyciel nie przejmuje na siebie skutków wypadków, spowodowanych przez kierującego, który był pod wpływem działania alkoholu, środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych. Jeśli wypadek spowoduje kierowca jadący pojazdem bez ważnych badań technicznych, ubezpieczyciel często również nie przejmuje na siebie odpowiedzialności finansowej za taki wypadek.

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia podróży wchodzą w skład ubezpieczeń turystycznych i podobnie jak one mogą być wykorzystane w czasie podróży na terenie Polski oraz poza jej granicami. Składka za takie ubezpieczenie zależy od zakresu ubezpieczenia, ale również od miejsca wyjazdu, czyli od kraju, w którym będzie się odbywać […]